China Yuchai International Limited ("CYI") Inaugurates New Factory in Xiamen

9 September 2009, 12:00:00 am

China Yuchai International Limited ("CYI") Inaugurates New Factory in Xiamen